• Home
  • 傳承上師
  • 弘法足跡

2018年5月18-20日 18-20 May 2018 尊貴的塔澤堪仁波切於新加坡薩迦中心 主法尊勝佛母千供法會 His Eminence Thartse Khen Rinpoche lead the Namgyalma Thousand Offering in Sakya Tenphel Ling, Singapore སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༨ ནས་༢༠ བར་༸སྐྱབས་རྗེ་ངོར་ཐར་རྩེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སིང

18-20 May 2018 尊貴的塔澤堪仁波切於新加坡薩迦中心 主法尊勝佛母千供法會 His Eminence Thartse Khen Rinpoche lead the Namgyalma Thousand Offering in Sakya Tenphel Ling, Singapore

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༨ ནས་༢༠ བར་༸སྐྱབས་རྗེ་ངོར་ཐར་རྩེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སིང་ག་བྷུ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྟོང་མཆོད་འཚོག་བཞིན་པའི་རྣམ་པ།

2017年08月07日 尊貴的塔澤堪仁波切今日於印度哦巴寺帶領僧眾為今年結夏安居進行法修法

尊貴的塔澤堪仁波切今日於印度哦巴寺帶領僧眾為今年結夏安居進行法修法。並開始今年的結夏安居。Ives Waldo
the three practices of posadha, summer retreat gso sbyong dang, dbyar gnas, dgag dbye dngos su byed pa'i skor gyi gzhung, de yang zla ba re re bzhin 15th day &, new moon la gso sbyong is done &, dbyar kha zla ba drug pa'i tshes bcu drug nas zla ba bdun pa'i tshes nyer dgu'i bar dbyar khrims khas blangs pas dbyar gnas dang, de zla'i 30 nyin summer retreat grol skabs dgag dbye bcas ritual of the three grounds

下次活動時間